Resevillkor

För bokning eller avbokning av resorna som Cast & ReelAX Adventure AB ordnar gäller följande villkor. Var noga med att läsa igenom villkoren innan bokning. Bokning av resa med Cast & ReelAX Adventure AB betraktas som ett godkännande av här beskrivna villkor.

 

Anmälan och betalning.

Anmälningsavgiften skall vara Cast &  ReelAX Adventure AB tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning sker senast 30 dagar innan avresa om inte annat avtalas separat. Vid slutbetalning levereras alla färdhandlingarna enligt överenskommelse. Redan inbetald anmälningsavgift dras av vid slutbetalning. Det åligger resenären att själv kontrollera att alla handlingar stämmer och omedelbart kontakta Cast & ReelAX Adventure AB om någon felaktighet uppstått.

Speciella villkor kan gälla för flygbiljetter – dessa ansvarar resenären för själv.

Cast &  ReelAX Adventure AB ansvarat inte för andra arrangemang än företagets, om resenären genomför sådana i anslutning till arrangemanget från Cast &  ReelAX Adventure AB.

För dessa sidoarrangemang gäller de villkor som det då anlitade företaget har.


Avbeställning och ändring.

En avbeställningsavgift förekommer vid alla avbokningar. Datum för avbokningen är det datum då skriftlig avbokning mottas av Cast &  ReelAX Adventure AB. Avbeställningsavgifterna är som följer, per person:

 

- 60 dagar eller mer innan resans startdatum – Anmälningsavgiften per person

- Mellan 30 och 59 dagar innan resans startdatum - 50 procent av den totala bokningskostnaden

- Mindre än 30 dagar innan avgång: - 100 procent av den totala bokningskostnaden

 

Ingen ersättning ges om du av något skäl frivilligt avbryter en påbörjad resa. Ingen ersättning ges för boende, transporter, reseutflykter, måltider eller service som inte nyttjas.

 

Sker avbeställning inom 30 dagar före avresa gäller regler för resenärens enskilda avbeställningsskydd.

Önskar resenären genomföra ändringar kan Cast & ReelAX Adventure AB göra detta i den mån det inte påverkar möjligheten att genomföra en resa som resenären anmält sig till. En ändringskostnad om minst 300 kr tas ut vid genomförd ändring men avgiften kan vara högre om Cast & ReelAX Adventure AB på grund av ändringen får högre kostnader. Vid avbeställning efter slutdatum på slutfaktura ska detta täckas av resenärens enskilda försäkring. Full betalning ska ske till Cast &  ReelAX Adventure AB.

Resenären är själv skyldig att hålla för resan nödvändiga resedokument såsom giltigt pass, visum etc. Pass ska vara giltigt minst i sex månader efter hemkomst. Återbetalning är utesluten i de fall då resenären ej infinner sig till avresan på angiven tid eller om frånvaron av för resan nödvändiga dokument, såsom giltigt pass, visum etc. förhindrar resan.

Vissa flygbiljetter kan ha andra villkor. Resenären är själv ansvarig för dessa. Kontrollera vid bokningstillfället.

För fiskekryssning eller fiskeguidning gäller också kryssningsbolagets eller guideföretagets vid var tid gällande regler. Dessa kan fås vid bokningstillfället om så önskas.


Avbeställning vid sjukdom, avbeställningsskydd.

Resenären ombesörjer själv avbeställningsskydd genom att teckna egen avbeställningsförsäkring. Utan avbeställningsskydd utgår ingen ersättning. Resenären ska själv lösa den frågan med sitt försäkringsbolag.


Reseförsäkring.

Resenären ombesörjer själv reseförsäkringsskydd genom att teckna egen reseförsäkring. Cast &  ReelAX Adventure AB rekommenderar resenären att teckna den mest kompletta försäkringen som är möjlig.

 


Pass och visum.

Varje resenär måste ha med giltigt pass. Till vissa länder behövs också, visum eller turistkort. Resenären ansvarar själv för att ta reda på om det behövs till aktuellt resmål. Vid nekande till avresa från Sverige eller annat land p.g.a. avsaknad av visum, pass, biljetter eller andra nödvändiga handlingar kan Cast &  ReelAX Adventure AB inte ställas till svars.


Arrangörens ansvar.

1. Arrangören - Cast &  ReelAX Adventure AB - är ansvarig för skada som drabbar resenären om resenären bevisar att arrangören p.g.a. vårdslöshet eller försummelse, brustit i fullgörande av reseavtalet.

Arrangören - Cast &  ReelAX Adventure AB – svarar ändå för sina anställdas vållande, där de handlat inom ramarna för sina tjänsteåligganden. För företag eller personer, (transportföretag, hotell, båtuthyrare, inkvarteringsföretag m.m.) vars tjänster arrangören anlitat för resan, svarar arrangören endast inom ramen för ansvarsbestämmelserna under punkt 3. nedan.

2. Arrangören - Cast &  ReelAX Adventure AB - fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenären p.g.a katastrof, strejk eller annan force majeure-karaktär. Detsamma gäller skada p.g.a resenärens egen försummelse.

3. Drabbas resenären av skada som icke bevisligen vållats av arrangören eller någon hos denne anställd personal och som ej heller uppkommit genom händelse av force majeure-karaktär eller på grund av resenärens egen försummelse, åtar sig arrangören att ersätta skadan, där den består i att avtalade prestationer uteblivit eller utförts på ett sätt som från standardsynpunkt är vida underlägset vad som avtalats. Ersättning för skadan eller skadorna, om fler skador drabbat resenären under samma resa, utgår med sammanlagt högst ett belopp motsvarande det pris resenären betalat för resan. I det fall där arrangören utgivit ersättning enligt denna punkt övertar han, intill beloppet av den utgivna ersättningen, resenärens skadeståndsfordran gentemot den som vållat skadan.

4. Arrangörens - Cast &  ReelAX Adventure AB - skadeståndsansvar enligt punkt 1 och 3 ovan omfattar endast direkt ekonomisk skada. För indirekt skada (följdskada) eller skada av icke ekonomisk art (ideell skada) fritar sig arrangören således från varje ansvar.

5. Flygbolagen påtar sig inget ansvar för resenären så länge de ej är ombord.

6. Arrangören - Cast &  ReelAX Adventure AB - påtar sig ej ansvar för missade flighter där resenären genom att boka så kallade icke genomgående biljetter utan att försäkra sig om minst 24 timmar mellan två separata flygbiljetter missar en anslutning på grund av inställda eller försenade flyg


Resenärens ansvar.

1. Varje resenär är skyldig att följa anvisningar för resandets genomförande från gruppledare, guide eller transportföretagets eller båtföretagets personal. Varje resenär är ansvarig för skada förorsakad genom överträdelse av lämnande anvisningar eller föreskrifter.

2. Resenären förbinder sig att respektera ordningsbestämmelser och dylikt som gäller för varje hotell, transportmedel, båt, etc samt att uppträda så att medresenärer ej störs.

Cast &  ReelAX Adventure AB ansvarar inte för kostnader för eventuell skadegörelse på hotell, transportmedel, båt, etc.

3. Åsidosätter resenären i väsentlig grad något av vad som åligger honom/henne enligt punkt 1. och 2. förbehåller sig arrangören - Cast &  ReelAX Adventure AB - rätten att skilja resenären från resan, respektive förhindra att resenären påbörjar resan. Arrangören äger därtill rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. Har resan påbörjats skall resenären lösa hemfärd på egen bekostnad utan återbetalningsskyldighet för arrangören.

4. Vid eventuell sjukdom under resan åligger det resenären att själv bestrida alla kostnader i samband med sjukdom såsom kostnader för eventuell läkarvård, sjukhusvistelse, särskild hemtransport etc. Resenär som är medveten om hans hälsotillstånd icke är gott, är skyldig att före anmälan konsultera läkare samt deltager i resa på eget ansvar.

5. Under en fiskekryssning gäller kaptenens (båtens ”skipper”) bestämmelser som slutgiltigt, oavsett tidigare bekräftat. Kapten har rätt att ändra programmets innehåll med hänsyn till samtliga passagerares säkerhet. Faktorer som spelar in kan vara till exempel säkerhet, strömmar, väder och vindförhållanden. Kaptenens beslut kan inte överklagas eller reklameras.

6. Övervikt. Bagage och vikthantering bestäms av flygbolagens och IATAs vid var tid gällande regler.

Cast &  ReelAX Adventure AB garanterar ej att flygbolagens regler gäller vid incheckning utan detta är att lösa mellan resenären och flygbolaget. Flygbolaget äger rätt att när som helst ändra viktbestämmelserna och eventuella kostnader åligger det då resenären att själv bekosta.

7. Det åligger varje enskild resenär att själv se till att vara vid tillräckligt god hälsa för fiske. Cast & ReelAX Adventure AB kan inte ställas till svars för eventuellt uteblivet fiske på grund av medicinska tillstånd hos den enskilde resenären.


Priser.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av valutakursförändring och utländska operatörers ändringar av aktuella prislistor. Endast slutbetalat arrangemang där färdhandlingar skrivits ut garanterar offererat pris.


Försäkringar.

Resenären ombesörjer själv det skydd som denne anser erforderligt. Cast &  ReelAX Adventure AB rekommenderar resenären att teckna den mest kompletta reseförsäkringen och avbeställningsskydd.


Reklamation.

Eventuella anmärkningar skall framföras omedelbart till ansvarig färdledning. Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, göras inom två månader efter resans slut och skall avfattas skriftligt.


Tvister.

Har resenären reklamation att framställa och överenskommelse icke kunnat nås med arrangören har resenären möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden. Denna består av opartisk ordförande och lika antal representanter för researrangörer och konsumenter.


Arrangör.

Cast &  ReelAX Adventure AB svarar ensam för reseprogrammets innehåll.


Resegaranti.

Cast &  ReelAX Adventure AB har ställt säkerhet enligt lag till Kammarkollegiet.